การล้างน้ำมันดิน การล้างทาร์ ป้องกันการกัดกร่อนจากน้ำมันดิน การขจัดคราบน้ำมันดิน
การล้างน้ำมันดิน การล้างทาร์ ป้องกันการกัดกร่อนจากน้ำมันดิน การขจัดคราบน้ำมันดิน
หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์
SDS
ติดต่อ
เกี่ยวกับเรา

 

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูล BIO 3010

BIO 3010 ทำความสะอาด ตัวแทน น้ำมันดิน ยางมะตอย

 

 
BIO 3010
 
 
ทำความสะอาด
ตัวแทน

 
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ > การล้างน้ำมันดิน การล้างทาร์ ป้องกันการกัดกร่อนจากน้ำมันดิน การขจัดคราบน้ำมันดิน
คาร์บอนฟุตพริ้นท
น้ำมันดิน
ยางมะตอย
 

VÉGÉTAL BIOTEC มีบทบาทในการช่วยลดก๊าซเรือนกระจก
และอยากขอให้ลูกค้าเองมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนด้วย
เพื่อเป็นการร่วมกันรับผิดชอบต่อปัญหาภาวะโลกร้อน


การปล่อยก๊าซคาร์บอนของ BIO 3010 = 1,45 กิโลกรัม ค่าเทียบเท่าคาร์บอน
การปล่อยก๊าซคาร์บอนของน้ามันเชื้อเพลิง = 967 กิโลกรัม ค่าเทียบเท่าคาร์บอน


ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ถึง 667 เท่า
* ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน คำนวณจากผลิตภัณฑ์จำนวน 1 ตัน ที่บรรจุในถังพลาสติคและได้รับการจัดส่งออกไปเป็นระยะทาง 1000 กิโลเมตร จากโรงงานผู้ผลิต    

BIO 3010 เป็นน้ำยาเหลวข้น ใช้เพื่อทำความสะอาดและชะล้างขจัดคราบเหนียว สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม การขนส่ง และ
การก่อสร้างผิวเคลือบผิวถนน
BIO 3010 เป็นน้ำยาเหลวทำความสะอาด ที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิง และ เมทิล เอสเตอร์
ที่สกัดจากเมล็ดพืชตระกูลเรป ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการของหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ทันที อาทิ ตัวแทนขาย
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ ที่ต้องปฎิบัติงานเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในที่ทำงาน สุขอนามัย
และสิ่งแวดล้อมซึ่งเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพและและการใช้งานอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ

สูตรเพิ่มความปลอดภัย
BIO 3010 เป็นสารไม่ติดไฟ ทำให้ไม่ต้องมีการจัดโซนการใช้งานในที่ทางานตามมาตรฐาน เอทีอีเอ็กซ์ (ATEX) (ตามข้อบังคับ วันที่ 8
กรกฎาคม 2003) BIO 3010 ใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ติดไฟได้ง่าย มีอุณหภูมิติดไฟที่ 55° เซลเซียส ดังนั้น
ไม่สามารถนำน้ำมันเชื้อเพลิงมาใช้งานที่อุณหภูมิแวดล้อม160 องศาเซลเซียสได้


สูตรเพิ่มสุขอนามัย
BIO3010 ไม่มีส่วนผสมของตัวทำละลายและไม่เกิดไอระเหย ยิ่งกว่านั้นยังไม่มสี ารระคายเคืองและไม่มีสารกระตุ้นทำให้มีการสูญเสียน้ำเพียง
เล็กน้อยที่ผิวหนัง เมื่อมีการสัมผัสน้ำยา สูตรนี้จะไม่มีสารเหล่านี้คือ สารก่อมะเร็ง สารกลายทางพันธุกรรม สารพิษ สารพิษจากผลิตซ้ำ
สารอันตราย สารระคายเคือง สารกระตุ้น สารกัดกร่อนหรือสารทำอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม(ตามข้อบังคับ ลงวันที่9 พฤศจิกายน2004)
BIO 3010 ไม่ได้เป็น สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคภัยจากการทำงาน จึงไม่จำเป็นต้องมีการดูแลทางการแพทย์ใด ๆ เป็นพิเศษ ดังนั้น
จะได้ไม่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในที่พักคนงาน อีกต่อไปเพราะน้ำมันเชื้อเพลิงจัดเป็นสารก่อมะเร็งชั้น 3


สูตรเพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม
BIO 3010 ไม่ผิดต่อข้อบังคับ ของพระราชกฤษฎีกา ลงวันที่29 พฤษภาคม 2543 เกี่ยวกับการปล่อย ไอระเหยจากสารประกอบอินท
รีย์ที่ระเหยง่าย
BIO 3010 มีการย่อยสลายสูงและสามารถย่อยสลายหมดได้โดยสิ้นเชิง โดยทดสอบตามโอซีดีอี OCDE 301 B
(ทดสอบตามการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างการย่อยสลาย)


สูตรเพิ่มการบริหารจัดการของเสีย

BIO 3010 อยู่ในระบบวิธีการกำจัดของเสียพวกสารอินทรีย์ของเอ็น.ไอ.ดับบลิว (Normal IndustrailWaste) ทำให้ไม่มีค่าใช้จ่าย
ในการกำจัดของเสีย และ สามารถนำเงินในส่วนนี้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโครงการส่วนอื่นได้
BIO 3010 ผลิตจากพืช100% จากแหล่งปลูก สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และได้รับการวิเคราะห์วงจรชีวิตแล้ว (ตาม ISO 14040)

 

 

คุณ ส ม บั ติ ท า ง ก า ย ภ า พ แ ล ะ เ ค มี

คุณสมบัติทั่วไปทางกายภาพและเคม

คุณสมบัติ
มาตรฐาน
ค่า
หน่วย
ลักษณะ
มองเห็น
ของเหลว
-
สี *
มองเห็น
-
-
กลิ่น
ได้กลิ่น
ต่ำ
-
ความหนาแน่นที่25°C
NF-EN ISO 12185
885
กก./ม.3
จุดเยือกแข็ง
ASTM D 97
-10
°C

ผลิตภัณฑ์นี้ทำจากเอสเทอร์ของน้ำมันจากพืชธรรมชาติ ซึ่งมีแหล่งกำเนิดที่ทำให้ไม่สามารถระบุสีแน่นอนได้ผลิตภัณฑ์อาจมีความแตกต่างกันตามสถานที่ผลิต
และสภาพอากาศก่อนการเก็บเกี่ยว ความแตกต่างกันของสีมิได้มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด

 

คุณลักษณะของประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ
มาตรฐาน
ค่า
หน่วย
ระยะเวลาการแยกแอสฟัลต์ออก
วิธีภายใน
5’ 30’’
นาที วินาที
ระยะเวลาการแยกแอสฟัลต์ออกของน้ำมันเชื้อเพลิง
วิธีภายใน
5’45’’
นาที วินาที

ข้อกำหนดด้านเทคนิคเกี่ยวกับการป้องกันเพลิงไหม้

คุณสมบัติ
มาตรฐาน
ค่า
หน่วย
จุดวาบไฟ วิธีถ้วยปิด
NF EN 22719
170
° C
การจุดติดไฟได้เอง
ASTM E 659
>250
° C
ขีดจำกัดการระเบิดขั้นต่ำ
-
ไม่เกิดการระเบิด
% (v/v)
ขีดจำกัดการระเบิดขั้นสูง
-
ไม่เกิดการระเบิด
% (v/v)
ความดันไอระเหย
NF M 07 007
<0,01
kPa ที่20°C
ส่วนประกอบของสารที่สามารถระเบิด,
สารที่เกิดการเผาไหม้ได้, สารไวไฟ,
ไวไฟสูง, ไวไฟสูงสุด
ข้อบังคับ EEC
1272/2008 CLP
ไม่มีข้อมูล
-

คุณลักษณะทางพิษวิทยา

คุณสมบัติ
มาตรฐาน
ค่า
หน่วย
หมายเลขไอโอดีน
NF EN 14111
7,4
g/100g
ค่า Totox (ค่าแอนิซิดีน + 2x ดัชนีหมายเลขเปอร์ออกไซด์)
-
12,99
-
การทดสอบแบบเร็วของความสามารถในการเป
ลี่ยนเป็นออกไซด์
(การท- ดอสัตอรบากRารaไnหcลimat)
- อุณหภูมิ
- เวลา

NF ISO 6886

-
-
-10
100
5,8


ลิตร/ชม.
° C
ชม
ส่วนประกอบของสารที่เป็นพิษ, เป็นพิษมาก,
สารก่อมะเร็ง, สารก่อกลายพันธุ์,
เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์,
ระคายเคืองหรือมีฤทธิ์กัดกร่อน
ข้อบังคับ EEC
1272/2008 CLP
ไม่มีข้อมูล
-

คุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติ
มาตรฐาน
ค่า
หน่วย
ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภา
การทดสอบ
ย่อยสลายทางชีวภา
พได้สูง
-
ส่วนประกอบ VOC
(สารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยกลายเป็นไอ)
-
0
%
ส่วนประกอบตัวทำละลาย
-
0
%
ส่วนประกอบของสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่
งแวดล้อม
ข้อบังคับ EEC
1272/2008 CLP
ไม่มีข้อมูล
-

ข้้อควรระวังในการใช้้งาน
• เก็บภายใต้ที่กำบัง หรือในอาคารที่มีอุณหภูมิปานกลางก่อนการใช้งาน
• ห้ามแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ในปริมาณมากหรือใช้กระป๋อง แนะนำให้ใช้ที่ฉีดสเปรย์
• หากมีการแพร่กระจายโดยอุบัติเหตุบนชั้นเคลือบที่เพิ่งทำเสร็จ ให้ล้างพื้นผิวทันทีด้วยน้ำในปริมาณมาก
การทำงานขั้นแรกของผลิตภัณฑ์นี้คือการกำจัดบิทูเมน
• ห้ามใช้กับแอสฟัลต์ก่อนและหลังการติดตั้ง
• ในการใช้งานแบบไม่ผสม ห้ามผสมกับเชื้อเพลิง หรือสารที่ระบุว่าก่อมะเร็ง
• ฉีดสเปรย์เมื่อฟินิเชอร์ว่างเปล่าเท่านั้น
• ห้ามใช้บนเครื่องอัด
• ห้ามใช้เป็นน้ำยาชำระล้างรถบรรทุก
• หากมีผลิตภัณฑ์ส่วนเกินบนส้นรองเท้าหรือพื้นผิวที่ผ่านกระบวนการแล้ว อาจทำให้เกิดรอย หรือการเปลี่ยนสี
และแม้แต่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ตามด้วยการหลุดล่อนออกของแอสฟัลต์

 

ก า ร ใ ช้ ง า น ผ ลิ ต ภัณ ฑ

 
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ
เหมาะสำหรับใช้กับอุปกรณ์หรือ วัสดุต่าง ๆ
พื้นที่หน้างาน > Cleน้ำยาทำความสะอาด  น้ำยาชะล้าง
น้ำยาทำความสะอาด

   ใช้น้ำยาล้วน ๆ กับ
  - ตัวแต่งความชันของหัวพ่นและระบบท่อส่งของเหลว
   สำหรับเครื่องแต่งผิวหรือปรับความลาดเอียงถนน
  - ผิวของเครื่องมือที่เปื้อนดิน (ด้ามจับ และ ร่องฟันของคราด เสียมหรือพลั่ว
   เป็นต้น)
  - เสื้อผ้าที่เปื้อนดิน
  - ถุงมือที่เปื้อนดิน
  - รองเท้าที่เปื้อนดิน

น้ำยาชะล้าง
   ใช้น้ำยาล้วน ๆ กับ
  - แผ่นปูเครื่องแต่งผิวถนน
  - หน้าแปลนของระบบสายพานเครื่องบด
  -เครื่องป้อนและเกลียวป้อนวัตถุดิบของเครื่องแต่งผิวถนน
  - แผ่นตีนตะขาบของเครื่องแต่งผิวถนน
  - บุ้งกี๋ตักยางมะตอย
  - แผ่นเลื่อนสำหรับเครื่อง ECF
  - เครื่องมือต่าง ๆ (เครื่องขูด เสียมหรือพลั่ว คราด เป็นต้น)
  - แผ่นบังตา
  - รองเท้า
  - แผ่นสั่น
ห้องปฎิบัติการ > น้ำยาทำความสะอาด
น้ำยาทำความสะอาด
  ใช้น้ำยาล้วน ๆ กับ
  - ชิ้นส่วนโลหะที่เปื้อนน้ำมันดิน
  - ชิ้นส่วนโลหะที่เปื้อนจาระบี
  - เสื้อผ้าที่เปื้อนดิน
  - ถุงมือที่เปื้อนดิน
  - รองเท้าที่เปื้อนดิน
โรงงาน > Clน้ำยาชะล้าง น้ำยาทำความสะอาด
น้ำยาชะล้าง
  ใช้น้ำยาล้วน ๆ กับ
  - ถังยก ถังยางมะตอย หรือ รถลาดยางมะตอยที่มีเครื่องขูด
  - รถกระบะเทท้าย
น้ำยาทำความสะอาด
  ใช้น้ำยาล้วน ๆ กับ
  - ชิ้นส่วนโลหะที่เปื้อนน้ำมันดิน
  - ชิ้นส่วนโลหะที่เปื้อนจาระบี
  -อุปกรณ์เครื่องแก้วในห้องทดลองที่เปื้อนของเหลวหรือน้ำมันดิน
  - เสื้อผ้าที่เปื้อนดิน
  - ถุงมือที่เปื้อนดิน
  - รองเท้าที่เปื้อนดิน
  - เครื่องกรองน้ำมันดิน
  - อุปกรณ์เครื่องแก้วและเครื่องมืออื่น ๆ
   ในห้องทดลอง
 
วิธีใช้ : ฉีดพ่นน้ำยาให้เป็นละอองหมอกบาง ๆ
ไปที่พื้นผิวที่จะทำความสะอาดเพื่อขจัดคราบยางมะตอยที่
ติดอยู่ เพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
หลังจากฉีดพ่นน้ำยาแล้วควรทิ้งไว้สักครู่


บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานใดๆ
ก็ตามที่ไม่ปฏิบัติตามวิธีใช้และคำแนะนำของเรา
การบรรจุ ถัง IBC : 1000 ลิตร ถังทรงกระบอก : 200 ลิตร กระป๋อง: 20 ลิตร
การบรรจุ
ถัง IBC : 1000 ลิตร
ถังทรงกระบอก : 200 ลิตร
กระป๋อง: 20 ลิตร
       
 
ผ่านการรับรองมาตรฐาน:
ISO 9001 VERSION 2000
OHSAS 18001 VERSION 1999
ISO 14001 VERSION 2004
ระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ
การ จัด อ ง ค์ก ร ขาย :
ISO 9001 รับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของลูกค้า
 

 

tar remover, bitumen removal, tar removal, bitumen anti-adhesive, bitumen de-sticker