Odstraňování asfaltu, odstraňování dehtu, přípravek proti ulpívání živice
Odstraňování asfaltu, odstraňování dehtu, přípravek proti ulpívání živice
Úvod
Výrobky
Soubor bezpečnostních dat
Kontakt
Společnost

 

Stáhněte si katalogový list BIO 3010

BIO 3010 Nelepivý debituminant pro živičné směsi

 

 
BIO 3010
 
 
Nelepivý
debituminant pro

 
UHLÍKOVÁ STOPA > Odstraňování asfaltu, odstraňování dehtu, přípravek proti ulpívání živice
UHLÍKOVÁ STOPA
živičné
směsi
 

Společnost VÉGÉTAL BIOTEC zaměřená na snižování emisí skleníkových
plynů vám nabízí možnost zapojit se do snižování uhlíkových
emisí odpovědných za klimatické změny


Obsah uhlíku BIO 3010 = 1,45 kg uhlíku
Obsah uhlíku paliva = 967 kg uhlíku


667 x nižší emise uhlíku
* Obsah vypočítán na 1 tunu vyrobeného výrobku
zabaleného do plastového kontejneru a dodávaného
1000 km od místa výroby
   

BIO 3010 je koncentrovaná kapalina určená k demituminaci a nelepivému zpracování, pro výrobu, přepravu a
zpracování silničních povrchů.
BIO 3010 je čisticí kapalina vyvinutá speciálně namísto mazutu a metylesterů řepky. Okamžitě odpovídá na
očekávání osob odpovědných za provoz, bezpečnostních koordinátorů, vedoucích provozu a stavbyvedoucích
v souvislosti s bezpečnosti práce, hygienou, ochrannou životního prostředí, ale také co se týče výkonnosti a
kompatibility s materiálem a jeho prostředím.

Složení, které zvyšuje bezpečnost
BIO 3010 je nehořlavý přípravek, který omezuje povinnost zařadit oblast používání na pracovišti do oblasti ATEX (vyhláška
ze dne 8. Července 2003). Na staveništich BIO 3010 nahrazujemazut, kterýmůže vést k vzniku požáru.Mazutmá bod vznícení
55°C, je tedy nevhodný pro použití v prostředích s teplotou 160°C.


Složení, které zlepšuje hygienu
BIO 3010 neobsahuje rozpouštědla a neuvolňuje žádné výpary. Dále nepůsobí podráždění a nevede k senzibilizaci, velmi
málo vysušuje podkožní tkáně. Tento přípravek neobsahuje žádné látky vedené jako karcinogenní, mutagenní, jedovaté,
ohrožující reprodukci, škodlivé, dráždivé, sensibilizační, korozivní nebo nebezpečné pro životní prostředí (vyhláška ze dne
9. Listopadu 2004). BIO 3010 nezpůsobuje žádnou nemoc z povolání. Není předmětemžádného zvláštního lékařského dohledu.
Nemusíte už nikdy používat na staveništi mazut, který je zařazen mezi karcinogeny 3. třídy.


Složení, které zlepšuje životní prostředí
BIO 3010 umožňuje okamžitě splnit ustanovení vyhlášky ze dne 29. Května 200 ohledně emisí COV. BIO 3010 je rychle a
zcela biodgradabilní. Chrání životní prostředí v případě náhodného úniku i říční populaci. Nevyžaduje žádné oprávnění
nebo povolení k použití u správních orgánů (nařízení 2002-680).
BIO 3010 je snadno a zcela biodegradabilní přípravek v souladu s testy OCDE 301 B (sledování uvolnění CO2 při degradaci).


Složení, které zlepšuje nakládání s odpady

BIO 3010 se řadí mezi D.I.B. (Běžné průmyslové odpady). Po použití jej lze zdarma odebrat v rámci recyklace.
BIO 3010 je ze 100% složen z rostlinných přísad, které jsou obnovitelné a jejichž životní cyklus byl důkladně prověřen. (ISO
14040).

 

 

F Y Z I K Á L N Ě - C H E M I C K É   V L A S T N O S T I

Běžné fyzikálně-chemické vlastnosti

VLASTNOSTI
NORMY
HODNOTY
JEDNOTKA
Vzhled
Vizuální
Kapalina
-
Barva*
Vizuální
-
-
Zápach
Čichová
Slabý
-
Objemová hmotnost při 25°C
NF-EN ISO 12185
885
Kg/m³
Bod mrznutí
ASTM D 97
-10
°C

* Tento výrobek je vyroben na bázi esterů přírodního rostlinného oleje, jehož původ neumožňuje stanovit stálou barvu. Ta se může lišit podle místa výroby a klimatických podmínek před sklizní. Rozdíl v barvě, a to i zásadní, nemá vliv na vlastnosti výrobku.

 

Výkonnostní vlastnosti

VLASTNOSTI
NORMY
HODNOTY
JEDNOTKA
Čas debituminace BIO 3010
Interní metoda
5’ 30’’
mn.s
Čas debituminace mazutu
Interní metoda
5’45’’
mn.s

Protipožární vlastnosti

VLASTNOSTI
NORMY
HODNOTY
JEDNOTKA
Bod vznícení v uzavřené nádobě
NF EN 22719
170
° C
Bod samovznícení
ASTM E 659
>250
° C
Dolní limit výbušnosti
-
Nevýbušné
% (v/v)
Horní limit výbušnosti
-
Nevýbušné
% (v/v)
Tlak výparů
NF M 07 007
<0,01
kPa à 20°C
Obsah výbušných, hořlavý,
vznětlivých, snadno vznětlivých,
extrémně vznětlivých látek
Nařízení EHS
1272/2008 CLP
Naprostá neexistence
-

Toxikologické vlastnosti

VLASTNOSTI
NORMY
HODNOTY
JEDNOTKA
Index iodu
NF EN 14111
7,4
g/100g
Totox (index anisidinu + 2x index peroxydu)
-
12,99
-
Zrychlený test oxydability
(test Rancimat)
- Průtok
- Teplota
- Čas

NF ISO 6886

-
-
-10
100
5,8


L/h
° C
h
Obsah toxických, velmi toxických,
karcinogenních, mutagenních,
reprotoxických, škodlivých,
dráždivých nebo korozivních látek
Nařízení EHS
1272/2008 CLP
Naprostá neexistence
-

Ekologické vlastnosti

VLASTNOSTI
NORMY
HODNOTY
JEDNOTKA
Biodegradabilita
Test OCDE 301 B
Snadno biodegradabilní
-
Obsah COV (organicko-těkavé sloučeniny)
-
0
%
Obsah rozpouštědel
-
0
%
Obsah látek škodlivých vůči
životnímu prostředí
Nařízení EHS
1272/2008 CLP
Naprostá neexistence
-

Upozornění pro použití
• Před použitím skladujte na izolovaném místě bez zamrznutí.
• Neroztírejte výrobek ve velkých vrstvách nebo pomocí lahve. Používejte raději rozstřikovač.
• V případě náhodného úniku na právě vytvořené povrchy okamžitě spláchněte velkým množstvím vody.
První funkcí tohoto výrobku je totiž likvidace bitumenů.
• Nenanášejte na živiční směsi přčed a po pokládce.
• Používat čisté. Nesměsujte s mazutem, který je řazen mezi karcinogeny.
• Nerostřikujte, pokud je dehtovačka prázdná.
• Na asfaltovací stroj používejte jen před nastartováním.
• Nepoužívejte jako čistič karosérií.
• Přílišná dávka na podrážkách obuvy nebo na zpracovávaných plochách může vést k vzniku stop,
změně barev nebo dokonce změně struktury s následkem poškození vrstvy.

 

P O U Ž I T Í

 
Funkce
Příslušné poklady (vybavení nebo materiály)
Staveniště > Čisticí přípravek Nelepivý přípravek
Čisticí přípravek

   POUŽÍVAT ČISTÉ
  - Slopes of sprayer and emulsion circuits for
  - Rampy dehtovaček a emulzní obvody pro asfaltovací nástroje
   se zabudovanou
   rampou
  - Krajnice
  - Znečištěné nástroje (držadla a zuby hrábí, lopaty…)
  - Znečištěné rukavice
  - Znečištěná obuv

Nelepivý přípravek
   POUŽÍVAT ČISTÉ
  - Lavice dehtovačky
  - Bočnice dopravníku frézovacího stroje
  - Napáječ a napájecí šroub dehtovaček
  - Šnek dehtovačky
  - Kolečko nakladače přepravujícího živičné směsi
  - Vozík strojů s ECF
  - Nástroje (hrablo, lopaty, hrábě…)
  - Deska pohledových hlavic
  - Obuv
  - Vibrační desky
Dílna > Čisticí přípravek
Čisticí přípravek
  POUŽÍVAT ČISTÉ
  - s bitumenem
  - Kovové díly s mazivy
  - Znečištěné oděvy
  - Znečištěné rukavice
  - Znečištěná obuv
Průmysl > Nelepivý přípravek  Čisticí přípravek
Nelepivý přípravek
  POUŽÍVAT ČISTÉ
  - Skip, člunek nebo hrablový dopravník pro přepravu živičných směsí
  - Korba kamionu
Čisticí přípravek
  POUŽÍVAT ČISTÉ
  - Kovové díly s bitumenem
  - Kovové díly s mazivy
  - Skleněné prvky v laboratoři s emulzí nebo bitumenem
  - Znečištěné oděvy
  - Znečištěné rukavice
  - Znečištěná obuv
  - Bitumenový filtr
  - Skleněné a jiné laboratorní vybavení
 
Způsob použití: Nastříkejte jemnou mlhu na zpracovávanou plochu. Chcete-li odstranit usazeniny živičných směsí, nechte působit několik minut, pak opláchněte vysokotlakým čističem.

Neneseme žádnou odpovědnost za použití neodpovídající s naším návodem k použití a doporučeními.
BALENÍ: Kontejner : 1000 L Sud : 200 L Plastový kanystr : 20 L
BALENÍ:
Kontejner : 1000 L
Sud : 200 L
Plastový kanystr : 20 L
       
 
Certifikovaný závod:
IISO 9001 VERZE 2000
OOHSAS 18001 VERZE 1999
ISO 14001 VERZE 2004
Integrovaný systém řízení
obchodní organizace:
ISO 9001
Spokojenost zákazníků
 

 

tar remover, bitumen removal, tar removal, bitumen anti-adhesive, bitumen de-sticker