Asfaltfjernere, antiklebemidler for behandling av asfaltdekker
Asfaltfjernere, antiklebemidler for behandling av asfaltdekker
Hjem
Produkter
SDB
Kontakt
Om selskapet

 

Last ned datablad BIO 3010

BIO 3010 antiklebende tjaerefjerner for veidekker

 

 
BIO 3010
 
 
antiklebende
tjaerefjerner

 
VÅRT KARBONFOTAVTRYKK > Asfaltfjernere, antiklebemidler for behandling av asfaltdekker
VÅRT KARBONFOTAVTRYKK
for
veidekker
 

VÉGÉTAL BIOTEC deltar i arbeidet for å redusere utslipp av drivhusgasser
og oppfordrer til at du også bidrar til å redusere
karbonutslippet som har ført til global oppvarming


Karbonfotavtrykket av BIO 3010 = 1,45 kg CO2-ekvivalenter
Karbonfotavtrykket av brennstoff = 967 kg CO2-ekvivalenter


Et 667 ganger redusert karbonutslipp
* Beregnet fotavtrykk av 1 tonn produsert
produkt pakket i plastkonteiner og levert 1000 km fra produksjons-stedet.
   

BIO 3010 er en konsentrert væske somer laget for fjerning av tjære og antiklebebehandling i forbindelsemed
produksjon, transport og vedlikehold av veidekker.
BIO 3010 er en rengjøringsvæske og et produkt som er utviklet spesifikt for å erstalje fyringsolje og metylestere
av rasp. Det svarer til forventningene til bedriftsledere, sikkerhetsansvarlige, fabrikksjefer og byggeplassledere
når det gjelder arbeidssikkerhet, helse og miljø, men også når det gjelder ytelse og kompatibilitet
vis-à-vis utstyr og miljøet det brukes i.

Formel på å forbedre sikkerheten
BIO 3010 ikke-antennelig og fjerner alle ATEX-krav til klassifisering av brukssonen som eksplosjonsfarlig område. (fransk forordning av 8. juli 2003). På byggeplasser erstatier BIO 3010 fyringsolje, som kan være årsak til branner. Fyringsolje har et flammepunkt på 55 °C og kan derfor ikke brukes i et miljø med 160 °C.


En formel for bedre helse
BIO 3010 inneholder ikke løsemidler og avgir ikke damp. Det virker heller ikke irriterende eller sensibiliserende og har derfor
liten utiørkende effekt på feti- og hudvev. Det er et preparat som ikke inneholder noen stoffer som er klassifisert som kreftfremkallende, mutagene, gifjige, reproduksjonsskadelige, skadelige, irriterende, sensibiliserende, etsende eller miljøfarlige
(fransk forordning av 9. november 2004). BIO 3010 fremkaller ikke yrkessykdom. Det krever ingen særlig medisinsk overvåkning. Bruk aldri tilgjengelig fyringsolje på en byggeplass; fyringsolje er klassifisert som krefj- fremkallende (klasse 3).


En formel for bedre miljø
BIO 3010 gir umiddelbart fritak fra kravene i fransk forordning av 29. mai 2000 om utslipp av flyktige organiske forbindelser
(VOC). BIO 3010 er raskt og fullstendig biologisk nedbrytbart. Det beskytter miljøet ved utilsiktede utslipp samt
nærliggende bebyggelse. Det krever ingen autorisasjon eller brukserklæring overfor administrative myndigheter
(fransk dekret 2002-680).
BIO 3010 er lett og fullstendig biologisk nedbrytbart ifølge OCDE 301 B-testen (etter mengden CO2-utslipp i løpet av
nedbrytingen).


En formel for bedre avfallsstyring

BIO 3010 er klassifisert som ufarlig industriavfall (D.I.B.). Etter bruk kan det leveres gratis til innsamling som del av et
foredlingsprogram.
BIO 3010 er laget av 100% vegetabilske og fornybare ingredienser og somhar gjennomgått en livsløpsvurdering (ISO 14040).

 

 

F Y S I S K - K J E M I S K E   E G E N S K A P E R

Vanlige fysisk-kjemiske egenskaper

EGENSKAP
STANDARD
VERDI
ENHET
Aspekt
Synlig
Flytende
-
Farge *
Synlig
-
-
Lukt
Olfactive
Svak
-
Densitet ved 25 °C
NF-EN ISO 12185
885
Kg/m³
Frysepunkt
ASTM D 97
-10
°C

* Dette produktet er laget av estere fra naturlige vegetabilske oljer som gjør at det ikke er mulig å angi noen konstant farge.
Denne kan variere avhengig av hvor produktet er produsert og klimatiske forhold forut for innhøstingen av råvarene. Selv en svært betydelig forskjell i fargen påvirker på ingen måte ytelsen til produktet.

 

Ytelsesegenskaper

EGENSKAP
STANDARD
VERDI
ENHET
Tjærefjerningstid BIO 3010
Intern metode
5’ 30’’
min.sek
Tjærefjerningstid Fyringsolje
Intern metode
5’45’’
min.sek

Sikkerhets- og brannegenskaper

EGENSKAP
STANDARD
VERDI
ENHET
Flammepunkt i lukket beholder
NF EN 22719
170
° C
Selvantennelsespunkt
ASTM E 659
>250
° C
Nedre eksplosjonsgrense
-
Ikke-eksplosivt
% (v/v)
Øvre eksplosjonsgrense
-
Ikke-eksplosivt
% (v/v)
Damptrykk
NF M 07 007
<0,01
kPa à 20°C
Innhold av eksplosive,
lettantennelige,
antennelige eller
svært antennelige stoffer
Fransk CEE-forskrift
1272/2008 CLP
Fullstendig fraværende
-

Toksikologiske egenskaper

EGENSKAP
STANDARD
VERDI
ENHET
Jodverdi
NF EN 14111
7,4
g/100g
TOTOX-verdi (anisidinverdi + 2 x peroksidverdi)
-
12,99
-
Akselerert oksiderbarhetsforsøk
(Rancimat-test)
- Gjennomstrømning
- Temperatur
- Tid

NF ISO 6886

-
-
-10
100
5,8


L/h
° C
h
Innhold av giftige,
svært giftige, kreftfremkallende,
mutagene, reproduksjonsfarlige,
skadelige, irriterende eller etsende stoffer
Fransk CEE-forskrift
1272/2008 CLP
Fullstendig fraværende
-

Miljøegenskaper

EGENSKAP
STANDARD
VERDI
ENHET
Biologisk nedbrytbarhet
OCDE 301 B-test
Lett nedbrytbart
-
Innhold av VOC
(flyktige organiske forbindelser)
-
0
%
Innhold av løsemidler
-
0
%
Innhold av miljøfarlige stoffer
l’environnement
Fransk CEE-forskrift
1272/2008 CLP
Fullstendig fraværende
-

Forholdsregler for bruk
• Lagre på et trygt sted i tempererte lokaler før bruk.
• Ikke spre produktet i store mengder eller ved hjelp av en kanne. Bruk helst et sprayapparat.
• Skyll umiddelbart overflaten med store mengder vann ved utilsiktet spredning på nylig utlagte dekker
siden produktet først og fremst fungerer for å fjerne tjære.
• Ikke bruk på dekke før eller etter det er utlagt.
• Bruk ufortynnet. Ikke bland med fyringsolje, som er klassifisert som kreftfremkallende.
• Ikke spray når utleggeren er tom.
• Ikke bruk på kompaktor før den er startet.
• Ikke bruk som rengjøringsmiddel for karosseri.
• Unngå overdosering på skosåler eller behandlede overflater; det kan føre til merker,
avfarging eller til og med misforming etterfulgt av fjerning av belegget.

 

A N V E N D E L S E

 
Funksjon
Aktuell støtte (utstyr eller materiale)
Fabrikker >Rengjøringsmiddel Antiklebemiddel
Rengjøringsmiddel

   BRUKES UFORTYNNET
  - utleggerramper og emulsjonsbaner for
   utleggere med integrerte ramper
  - kanter
  - skitne redskaper (riveskaft og rivetenner, skuffer osv.)
  - skitne klær
  - skitne hansker
  - skitne sko

Antiklebemiddel
   BRUKES UFORTYNNET
  - utleggerscreeder
  - sidestykker på transportbånd til fresemaskiner
  - feedere og feederskruer på utleggere
  - belte på utlegger
  - skovler på lastemaskiner for transport av veidekker
  - sleder på ECF-maskiner
  - verktøy (skraper, skuffer, river osv.)
  - kumlokk
  - sko
  - vibrerende stamper
Verksteder > Rengjøringsmiddel
Rengjøringsmiddel
  BRUKES UFORTYNNET
  - metalliske deler med tjære
  - metalliske deler med fett
  - skitne klær
  - skitne hansker
  - skitne sko
Byggeplasser > Antiklebemiddel  Rengjøringsmiddel
Antiklebemiddel
  BRUKES UFORTYNNET
  - transportkurver, båndtransportører eller skrapetransportører for transport
   av veidekker
  - lasteplaner
Rengjøringsmiddel
  Rengjøringsmiddel
  - metalliske deler med tjære
  - metalliske deler med fett
  - laboratorieglassvarer med emulsjon eller tjære
  - skitne klær
  - skitne hansker
  - skitne sko
  - tjærefiltre
  - glassvarer og annet laboratorieutstyr
 
Bruksanvisning: Spray en fin tåke på
overflaten som skal behandles. La virke i flere
minutter for å unngå avleiring fra veidekket,
og rens med en høytrykkssprøyte.

Vi kan ikke bli holdt ansvarlig hvis produktene våre
ikke har blitt brukt i henhold til bruksanvisningene
og anbefalingene våre.
FORPAKNING Konteiner : 1000 L Fat: : 200 L Plastdunk: : 20 L
FORPAKNING
Konteiner : 1000 L
Fat: : 200 L
Plastdunk: : 20 L
       
 
Sertifis ert anlegg:
ISO 9001: 2000
OHSAS 18001: 1999
ISO 14001: 2004
Integrert styringssystem
Kommersiell bedrift :
ISO 9001
Kvalitet og kunde5lfredshet
 

 

tar remover, bitumen removal, tar removal, bitumen anti-adhesive, bitumen de-sticker