Sredstvo za uklanjanje bitumena, sredstvo za uklanjanje katrana, sredstvo protiv prianjanja bitumena, sredstvo protiv lepljenja bitumena
Sredstvo za uklanjanje bitumena, sredstvo za uklanjanje katrana, sredstvo protiv prianjanja bitumena, sredstvo protiv lepljenja bitumena
Naslovna
Proizvodi
Podaci o bezbednosti
Kontakt
Firma

 

Преузмите лист са подацима BIO 3010

BIO 3010 za čišćenje i protiv lepljenja mešavine

 

 
BIO 3010
 
 

za čišćenje i protiv

 
EMISIJA CO2 > Sredstvo za uklanjanje bitumena, sredstvo za uklanjanje katrana, sredstvo protiv prianjanja bitumena, sredstvo protiv lepljenja bitumena
EMISIJA CO2
lepljenja mešavine
 

VÉGÉTAL BIOTEC kao učesnik u smanjenju količine gasova koji izazivaju
efekat staklene bašte, predlaže vamda takođe doprinesete smanjenju
emisije ugljenika, odgovornog za globalno otopljavanje


Emisija ugljenika ECO 3010 = 1,45kg odgovarajućeg ugljenika Bilan
Emisija ugljenika goriva = 967kg odgovarajućeg ugljenika


667 puta manja emisija ugljenika
* Emisija računata za tonu proizvedenog
proizvoda, spakovanog u plastični
kontejner i isporučen na 1000km
udaljenosti od mesta proizvodnje.
   

BIO 3010 je koncentrovani fluid namenjen kao sredstvo za čišćenje i kao sredstvo protiv lepljenja,
za proizvodnju, transport i primenu putnih prevlaka.

BIO 3010 je sredstvo za čišćenje posebno razvijeno da zameni gorivo i metilestre repice. Ovo sredstvo
ispunjava očekivanja ovlašćenih lica, koordinatora za sigurnost, menadžera zaduženih za sigurnost na radu,
higijenu, zaštitu okoline ali i performansi i kompatibilnosti uzimajući u obzir opremu i radnu okolinu.

Formulacija koja unapređuje sigurnost
Nezapaljiv, nije potrebno klasifikovati oblast primene BIO 3010, kao što je ATEX regulativa (8. juli 2003). U praksi, BIO 3010
zamenjuje gorivo koje može biti na izvoru požara. Gorivo ima tačku paljenja od 55°C, tako da nije kompatibilno sa
okruženjem od 160°C.


Formulacija koja unapređuje higijenu
BIO 3010 omogućava da bude odmah izuzet od dekreta od 29. maja 2000 u vezi sa emisijom isparljivih organskih
jedinjenja (VOC).
BIO 3010 je izuzetno i potpuno biodegradabilan prema testu OCDE 301 B (praćeno sa oslobađanjem CO2 tokomdegradacije)


Formulacija koja unapređuje upravljanje otpada
BIO 3010 je klasifikovan kao N.I.W (Normale Industrial Waste – običan industrijski otpad). Nakon upotrebe, može biti
preuzet besplatno kao deo programa dodate vrednosti.
BIO 3010 je 100% biljnog porekla, obnovljiv, i analiziran po pitanju svog “životnog ciklusa” (ISO 14040).


 

f i z i č k o - h e m i j s k e   k a r a k t e r i s t i k e

fizičko-hemijske karakteristike

KARAKTERISTIKE
STANDARDI
VREDNOSTI
JEDINICA
Izgled
Vizualno
Fluid
-
Boja*
Vizualno
-
-
Miris
Čulom mirisa
Slab
-
Gustina na 25°C
NF-EN ISO 12185
885
Kg/m³
Tačka mržnjenja
ASTM D 97
-10
°C

*Ova proizvod je napravljen od estara prirodnih biljnih ulja čije poreklo ne dozvoljava da se specificira konstantna boja. Mogu se javiti varijacije u boji u zavisnosti od mesta proizvodnje i klimatskih uslova pre žetve. Čak i značajno odstupanje u boji ni na koji način ne utiče na performance proizvoda

 

УЧИНАК

KARAKTERISTIKE
STANDARDI
VREDNOSTI
JEDINICA
Vreme uklanjanja asfalta
Interna metoda
5’ 30’’
mn/sec
Vreme uklanjanja asfalta Gorivom
Interna metoda
5’45’’
mn/sec

KARAKTERISTIKE U VEZI SA PRVOM POMOĆI

KARAKTERISTIKE
STANDARDI
VREDNOSTI
JEDINICA
Tačka paljenja Zatvoren sud
NF EN 22719
170
° C
Samo paljenje
ASTM E 659
>250
° C
Donja granica eksplozivnosti
-
Neeksplozivan
% (v/v)
Gornja granica eksplozivnosti
-
Neeksplozivan
% (v/v)
Napon pare
NF M 07 007
<0,01
kPa à 20°C
Sadržaj eksplozivnih, zapaljivih,
gorivih, lako gorivih, ekstremno
gorivih supstanci
EEC regulativa
1272/2008 CLP
potpuno
odsustvo
-

TOKSIKOLOŠKE KARAKTERISTIKE

KARAKTERISTIKE
STANDARDI
VREDNOSTI
JEDINICA
Jodni broj
NF EN 14111
7,4
g/100g
Totox (Anisidni broj + 2x Indice Peroksidni broj)
-
12,99
-
Ubrzani test oksidabilnosti
(Rancimat test)
- Odnos protoka
- Temperatura
- Vreme

NF ISO 6886

-
-
-10
100
5,8


L/h
° C
h
Sadržaj otrovnih, veoma otrovnih,
kancerogenih, mutagenih, otrovnih
za reprodukciju, iritirajućih
ili korozivnih supstanci
EEC regulativa
1272/2008 CLP
potpuno
odsustvo
-

UTICAJ NA ŽIVOTNU OKOLINU

KARAKTERISTIKE
STANDARDI
VREDNOSTI
JEDINICA
Biodegradabilnost
Test OCDE 301 B
Izuzetno
biodegradabilan
-
VOC sadržaj
-
0
%
Sadržaj rastvarača
-
0
%
Sadržaj supstanci
opasnih po okolinu
EEC regulativa
1272/2008 CLP
potpuno
odsustvo
-

Predostrožnosti pri upotrebi
• Skladištiti u zaklonjenom prostoru i temperaturama unutrašnjeg prostora pre upotrebe.
• Ne distribuirati u velikim količinama ili ne koristiti kante. Poželjno korišćenje spreja.
• U slučaju nesrećnog izlivanja na tek nanetu prevlaku, isprati površinu odmah sa obiljem vode.
Osnovna funkcija ovog proizvoda je da ukloni bitumen.
• Koristiti ga u čistom obliku. Ne mešati sa gorivom, klasifikovanim kancerogenom.
• Prskati tek kada je finišer prazan.
• Ne može biti korišćen na valjcima za kompaktiranje.
• Ne koristiti na asfaltu pre i nakon ugradnje istog.
• Ne koristiti kao osnovu/nosač za deterdžent.
• Prekomerna doza na đonovima obuće ili tretirane površine, može obezbojenja i čak do razgradnje, praćeno odvajanjem asfalta.

 

P r i m e n a

 
Funkcija
Tretirana oprema ili materijal
Mesto izvođenja radova > Sredstvo za čišćenje, Pritiv lepljenja
Sredstvo za čišćenje

    KORISTITI U ČISTOM OBLIKU
  - Pregibi prskalice i vodova emulzije kod finišera sa integrisanim
    pregibom
  - Zaprljane ivice, rubovi
  - Alat (držalje i zupci grabulje, lopate, …)
  - Zaprljana odeća
  - Zaprljane rukavice
  - Zaprljana obuća

Pritiv lepljenja
    KORISTITI U ČISTOM OBLIKU
  - Plato finišera
  - Obodi transportera asfalta u finišeru
  - Distributer asfalta i pužni transporter kod “pegle” finišera
  - Gusenice finišera
  - Utovarna lopata za asfalt
  - Finišeri za hladan asfalt
  - Alat (čistač, lopate, grabulje, …)
  - Poklopci za šahtove, odvode
  - Obuća
  - Vibracione ploče
Radionica > Sredstvo za čišćenje
Sredstvo za čišćenje
   KORISTITI U ČISTOM OBLIKU
  - Metani delovi sa bitumenom
  - Metal delovi sa mašću
  - Zaprljana odeća
  - Zaprljane rukavice
  - Zaprljana obuća
Asfaltna baza > Pro&v lepljenja, Sredstvo za čišćenje
Protiv lepljenja
   KORISTITI U ČISTOM OBLIKU
  - Korpa na asfaltnoj bazi
  - Kiper
Sredstvo za čišćenje
  KORISTITI U ČISTOM OBLIKU
  - Metani delovi sa bitumenom
  - Metal delovi sa mašću
  - Stakleno laboratorijsko posuđe
  - Zaprljana odeća
  - Zaprljane rukavice
  - Zaprljana obuća
  - Filteri za bitume
 
Uputstvo za upotrebu: naprskati u vidu tanke
izmaglice površinu koja se tretira. U cillju tklanjanja
naslaga asfalta, ostaviti nekoliko minuta da se
postigne efekat i tada isprati čistačem pod


Ne odgovaramo za bilo koju primenu koja nije
uskladu sa našim upustvom i preporukom za upotrebu
PAKOVANJE Kontejner: 1000 L Bure: : 200 L Kanister : 20 L
PAKOVANJE
Kontejner: 1000 L
Bure: : 200 L
Kanister : 20 L
       
 
Cerfied site:
ISO 9001 VERSION 2000
OHSAS 18001 VERSION 1999
ISO 14001 VERSION 2004
System of Integrated Management
Sales organization:
Iso 9001
Client Listening and Satisfaction
 

 

tar remover, bitumen removal, tar removal, bitumen anti-adhesive, bitumen de-sticker