Bitumenbortagning, tjärborttagning, ej vidhäftande bitumen, klibbfritt bitumen
Bitumenbortagning, tjärborttagning, ej vidhäftande bitumen, klibbfritt bitumen
Hem
Produkter
Säkerhetsdatablad
Kontakt
Företaget

 

Hämta datablad BIO 3010

BIO 3010 rengöringsmedel och släppmedel för asfalt

 

 
BIO 3010
 
 

rengöringsmedel
och
släppmedel

 
KLIMATPÅVERKAN > Bitumenbortagning, tjärborttagning, ej vidhäftande bitumen, klibbfritt bitumen
KLIMATPÅVERKAN
för
asfalt
 

VÉGÉTAL BIOTEC, en aktör för reduktion av växthusgaser , erbjuder
er att bidra till minskade utsläpp och global uppvärmning


Koldioxidberäkning för BIO 3010 = 1,45 kg Koldioxidekvivalenter
Koldioxidberäkning för diesel = 967 kg Koldioxidekvivalenter


Reduktion med 667 gånger av koldioxidutsläpp
* Bedömningen är beräknad för ett ton tillverkad
produkt, som förpackas i en plastcontainer
och levereras 1 000 kilometer
från tillverkningsplatsen
   

BIO 3010 är en koncentrerad vätska som är avsedd för borttagning av asfalt och som släppmedel vid tillverkning,
transport och utläggning av vägbeläggningar.

BIO 3010 är en rengöringsvätska somär speciellt utvecklad för att ersätia diesel ellermetylestrar från raps. Den
är ett direkt svar på önskemålen från entreprenadfirmornas chefer, skyddsombud, arbetsledare och förmän i
fråga om arbetssäkerhet, hygien, miljö, samt prestanda och kompatibilitet med utrustningen och dess miljö.

Höjer säkerheten
Eftersom Bio 3010 inte är antändbart behöver inte användningsplatsen ATEX-klassas (förordning från den 8 juli 2003). På
arbetsplatserna ersätier Bio 3010 diesel som kan orsaka bränder. Diesel har en flampunkt på 55 °C i en miljö på 160 °C.


Förbättrar hygienen
Bio 3010 innehåller inga lösningsmedel och släpper inte ut några ångor. Inte heller germedlet upphov till irritationer och
det har väldigt liten uttorkande effekt på huden. Produkten innehåller inga ämnen somlistas somcancerogena,mutagena,
toxiska, reproduktionstoxiska, skadliga, irriterande, sensibiliserande, korrosiva eller farliga förmiljön (förordning från den
9 november 2004).
Bio 3010 orsakar därmed inga arbetsrelaterade sjukdomar. Det finns inget behov av särskild medicinsk övervakning. Använd
aldrig tillgänglig diesel på arbetsplatsen, då det klassas som cancerogent av klass 3.


Bättre för miljön
Bio 3010 uppfyller utan problem förordningen av den 29 maj 2000 omutsläpp av lättflyktiga organiska föreningar (VOC:er).
Bio 3010 är lätt och totalt biologiskt nedbrytbart enligt OECD 302 C-testet (”Manometricmonitoring” under nedbrytning).


Ger bättre avfallshantering

BIO 3010 klassificeras som normalt industriavfall. Efter användning kan det kostnadsfritt lämnas in för avfallshantering.
BIO 3010 är till 100 procent framställt av växter och förnybara beståndsdelar somhar genomgått en livscykelanalys (ISO14040).

 

 

F Y S I K A L I S K - K E M I S K A   E G E N S K A P E R

F Y S I K A L I S K - K E M I S K A   E G E N S K A P E R

EGENSKAPER
STANDARDER
VÄRDE
ENHET
Tillstånd
Visuell
Vätska
-
Färg*
Visuell
-
-
Lukt
Olfaktivt/
Svag
-
Densitet vid 25°C
NF-EN ISO 12185
885
Kg/m³
Fryspunkt
ASTM D 97
-10
°C

*Produkten är tillverkad av och baserad på naturliga oljeestrar från växter vars ursprung gör det omöjligt att ange en konstant färg.
Färgen kan variera beroende på produktionsplatsen och klimatförhållandena innan skörd. Inte ens stora färgskillnader innebär dock någon som helst inverkan på produktens prestanda.

 

Prestandaegenskaper

EGENSKAPER
STANDARDER
VÄRDE
ENHET
Tid för asfaltborttagning för BIO3010
Intern metod
5’ 30’’
mn/sec
Tid för asfaltborttagning för diesel
Intern metod
5’45’’
mn/sec

Säkerhet – brandegenskaper

EGENSKAPER
STANDARDER
VÄRDE
ENHET
Flampunkt (closed cup)
NF EN 22719
170
° C
Självantändningspunkt
ASTM E 659
>250
° C
Nedre explosionsgräns
-
Ej explosivt
% (v/v)
Övre explosionsgräns
-
Ej explosivt
% (v/v)
Ångtryck
NF M 07 007
<0,01
kPa à 20°C
Innehåll av explosiva, oxiderande,
antändliga, lättantändliga och
extremt antändliga ämnen
Förordning (EG)
1272/2008 CLP
Total frånvaro
-

Toxikologiska egenskaper

EGENSKAPER
STANDARDER
VÄRDE
ENHET
Iodine Jodtal
NF EN 14111
7,4
g/100g
Totox (anisidintal + 2x peroxidtal)
-
12,99
-
Accelererat oxiderbarhetstest
(Rancimat-test)
- Luftflöde
- Temperatur
- Tid

NF ISO 6886

-
-
-10
100
5,8


L/h
° C
h
Innehåll av toxiskamycket toxiska,
cancerogena,mutagena,
reproduktionstoxiska, irriterande
eller korrosiva
Förordning (EG)
1272/2008 CLP
Total frånvaro
-

Miljöegenskaper

EGENSKAPER
STANDARDER
VÄRDE
ENHET
Biologisk nedbrytbarhet
Test OCDE 301 B
Fullständigt biologiskt
nedbrytbart
-
Innehåll av lättflyktiga organiska föreningar
(VOC:er)
-
0
%
Innehåll av lösningsmedel
-
0
%
Innehåll av miljöfarliga ämnen
Règlement CEE
1272/2008 CLP
Total frånvaro
-

Föreskrifter för användning
• Förvara på tempererad plats före användning.
• Applicera inte produkten i stora kvantiteter genom att hälla direkt från en dunk, utan använd helst manuell tryckspruta.
• I händelse av spill på precis gjorda beläggningar, skölj omedelbart ytan med stora mängder vatten.
Produktens främsta funktion är att ta bort asfalt.
• Applicera inte produkten I asfaltmassa vare sig före eller efter utläggning.
• Använd outspätt. Blanda inte med diesel, som klassificeras som cancerogent.
• Spreja bara när asfaltläggaren är tom.
• Använd inte produkten på vägvältar.
• Använd inte som tvättmedel av fordon.
• Överdosering av skosulor och behandlade ytor, kan leda till missfärgning av asfalten
och även upplösning/stripping.

 

A N V Ä N D N I N G S O M R Å D E R N

 
FUNKTIONER
ANVÄNDS FÖR (utrustning eller material)
Vid asfaltutläggning > Rengöringsmedel, Släppmedel
Rengöringsmedel

    ANVÄND OUTSPÄTT
  - Spridarramper och emulsionskretsar för asfaltläggare med ramper
  - Smutsiga kanter
  - Smutsiga verktyg (handtag och tänder på krattor, skyfflar etc.)
  - Smutsiga klädesplagg
  - Smutsiga handskar
  - Smutsiga skor

Släppmedel
    ANVÄND OUTSPÄTT
  - Matning och matningsskruv för asfaltläggare
  - Läggartråg
  - Asfalt flak/tråg för transport av asfalt
  - Verktyg (skrapor, skyfflar, krattor etc.)
  - Skor
  - Vibratorplattor
  - Skrid
Verkstad > Rengöringsmedel, Släppmedel
Rengöringsmedel
   ANVÄND OUTSPÄTT
  - Metalldelar med asfalt
  - Metalldelar med fett
  - Smutsiga klädesplagg
  - Smutsiga handskar
  - Smutsiga skor
Släppmedel
   ANVÄND OUTSPÄTT
  - Tippflak
  - Skopa
Vid Asfaltverk > Rengöringsmedel
Rengöringsmedel
   ANVÄND OUTSPÄTT
  - Metalldelar med asfalt
  - Metalldelar med fett
  - Glasvaror i laboratorier med emulsion eller asfalt
  - Smutsiga klädesplagg
  - Smutsiga handskar
  - Smutsiga skor
  - Asfaltsfilter
  - Glasvaror och annan laboratorieutrustning
 
Instruktion: spraya en tunn hinna på ytor som
ska behandlas. För att ta bort asfaltrester, låt
verka några minuter spola sedan med vatten


För annan användning en rekommenderad kan vi
inte stå till svars.
FÖRPACKNING IBC : 1000 L Drum : 200 L Fat : 20 L
FÖRPACKNING
IBC : 1000 L
Drum : 200 L
Fat : 20 L
       
 
Cerfied site:
ISO 9001 VERSION 2000
OHSAS 18001 VERSION 1999
ISO 14001 VERSION 2004
System of Integrated Management
Sales organization:
Iso 9001
Client Listening and Satisfaction
 

 

tar remover, bitumen removal, tar removal, bitumen anti-adhesive, bitumen de-sticker