Produkty do odasfaltowywania, odsmalania, zapobiegające przywieraniu asfaltu, zapobiegające wiązaniu asfaltu
Produkty do odasfaltowywania, odsmalania, zapobiegające przywieraniu asfaltu, zapobiegające wiązaniu asfaltu
Strona główna
Produkty
Karta BHP
Kontakt
Firma

 

Pobierz arkusz danych BIO 3010

BIO 3010 środek antyadhezyjno-czyszczący domieszanki mineralno-asfaltowej

 

 
BIO 3010
 
 

środek
antyadhezyjno-
czyszczący

 
BILANS WĘGLOWY > Produkty do odasfaltowywania, odsmalania, zapobiegające przywieraniu asfaltu, zapobiegające wiązaniu asfaltu
BILANS WĘGLOWY
domieszanki
mineralno-
asfaltowej
 

Firma VÉGÉTAL BIOTEC, uczestnik światowego programu ograniczania emisji gazów cieplarnianych, zachęca swoich Klientów do przyłączenia się do działań zmierzających do ograniczenia emisji dwutlenku węgla odpowiedzialnego za ocieplanie się klimatu.

Bilans węgla BIO 3010 = 1,45 kg węgla
Bilans węgla oleju napędowego = 967 kg węgla


Redukcja emisji węgla aż o 667 razy
* Bilans wyliczony dla 1 tony wytworzonego produktu,
zapakowanego w plastikowy kontener i dostarczonego
na odległość 1000 km od miejsca jego wyprodukowania.
   

BIO 3010 jest preparatem olejowym do zmywania bitumu i zapewniania antyadhezji przy wytwarzaniu,
transporcie i wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych.

BIO 3010 jest zastępnikiem tradycyjnie stosowanego do tych celów oleju napędowego oraz preparatów na
bazie rzepakowych estrówmetylowych. Bardzo skuteczny, nietoksyczny oraz bezpieczny dla ludzi i środowiska
naturalnego preparat BIO 3010 jest w pełni zgodny z oczekiwaniami i wymogami pracowników technicznych
i personelu odpowiedzialnego za produkcję i utrzymanie ruchu.

Większe bezpieczeństwo pracy
Będąc produktemniepalnym BIO 3010 nie podlega przepisomograniczającymjego stosowanie w warsztatach w strefach
zagrożenia wybuchem ATEX. Na placu budowy preparat BIO 3010 z powodzeniem zastępuje olej napędowy i eliminuje
ryzyko pożaru (temperatura zapłonu oleju napędowego wynosi 55°C, w związku z czym jego używanie w środowisku
rozgrzanym do temperatury 160°C wiąże się z poważnym ryzykiem).


Większa higiena pracy
BIO 3010 nie zawiera rozpuszczalników i w związku z tym nie emituje żadnych oparów. Preparat ten nie powoduje podrażnień
ani uczuleń, a jego działanie wysuszające wobec skóry jest bardzo nieznaczne. Preparat nie zawiera żadnych
substancji uznanej za kancerogenną, mutagenną, toksyczną, upośledzającą płodność, szkodliwą, drażniącą, uczulającą,
żrącą lub niebezpieczną dla środowiska naturalnego. BIO 3010 nie wywołuje żadnych chorób zawodowych i nie wymaga
specjalnego nadzoru medycznego. Jego stosowanie jest w pełni bezpieczne, w przeciwieństwie do powszechnego
niestety stosowania oleju napędowego, który jest uznany za substancję kancerogenną klasy 3.


Nieszkodliwość dla środowiska naturalnego
BIO 3010 spełnia wymagania europejskiej Dyrektywy w sprawie ograniczania emisji Lotnych Związków Organicznych
(preparat opracowano we Francji zgodnie z przepisami francuskiego Rozporządzenia z dnia 29maja 2000). BIO 3010 ulega
szybkiej i całkowitej biodegradacji (jak zwykły olej roślinny). W razie przypadkowego przedostania się do gruntu lub do
cieków wodnych nie stanowi zagrożenia dla środowiska ani dla ludzi. Jego stosowanie nie podlega jakimkolwiek
restrykcjom.
BIO 3010 posiada zdolność do szybkiego i całkowitego rozkładu biologicznego (biodegradacji) potwierdzoną testem
OCDE 301 B (kontrola emisji CO2 podczas procesu biodegradacji).


Brak szkodliwych odpadów

BIO 3010 zaliczony jest do grupy zwykłych odpadów przemysłowych.
BIO 3010 produkowany jest w 100% z surowców pochodzenia roślinnego, odnawialnych i objętych oceną cyklu życia zgodnie
z normą ISO 14040.

 

 

W Ł A Ś C I W O Ś C I F I Z Y K O - C H E M I C Z N E

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE

PARAMETR
NORMA
WARTOŚĆ
J.M.
Postać
ocena wizualna
Ciecz
-
Barwa*
ocena wizualna
-
-
Woń
-
słaba
-
Masa właściwa w 25°C
NF-EN ISO 12185
885
Kg/m³
Temperatura krzepnięcia
ASTM D 97
-10
°C

*Produkt wytwarzany na bazie estrów naturalnych olejów roślinnych pozyskiwanych w różnych okresach wegetacji, z różnych upraw rosnących w zmiennych warunkach klimatycznych. W związku z tym nie jest możliwe uzyskanie jednakowego zabarwienia produktu finalnego w poszczególnych partiach. Zmienność zabarwienia, nawet jeśli jest znacząca, pozostaje bez jakiegokolwiek wpływu na parametry techniczne i skuteczność produktu

 

Parametry użytkowe

PARAMETR
NORMA
WARTOŚĆ
J.M.
Czas usuwania bitumu przez BIO3010
metoda wewnętrzna
5’ 30’’
mn/sec
Czas usuwania bitumu przez olej napędowy
metoda wewnętrzna
5’45’’
mn/sec

Parametry ppoż.

PARAMETR
NORMA
WARTOŚĆ
J.M.
Temp. zapłonu w naczyniu zamkniętym
NF EN 22719
170
° C
Temperatura samozapłonu
ASTM E 659
>250
° C
Dolna granica wybuchowości
-
niewybuchowy
% (v/v)
Górna granica wybuchowości
-
niewybuchowy
% (v/v)
Prężność par
-
<0,01
kPa à 20°C
Zawartość substancji wybuchowych,
podtrzymujących palenie,
palnych, łatwopalnych i skrajnie
łatwopalnych
Rozporządzenie Rady
EWG 1272/2008
Całkowity brak
-

Charakterystyka toksykologicznych

PARAMETR
NORMA
WARTOŚĆ
J.M.
Wskaźnik jodu
NF EN 14111
7,4
g/100g
Totox (Indice Anisidine + 2x Indice Peroxyde)
-
12,99
-
Szybki test stabilności oksydacyjnej
(Test Rancimat)
- Ilość
- Temperatura
- Czas

NF ISO 6886

-
-
-10
100
5,8


L/h
° C
h
Content of substances toxic,
very toxic, carcinogen, mutagen,
toxic for reproduction, irritant
or corrosive
Rozporządzenie Rady
EWG 1272/2008
Całkowity brak
-

Parametry środowiskowe

PARAMETR
NORMA
WARTOŚĆ
J.M.
Zdolność do biodegradacji
Test OCDE 301 B
łatwo ulega
biodegradacji
-
Zawartość LZO
-
0
%
Zawartość rozpuszczalników
-
0
%
Zawartość substancji szkodliwych
dla środowiska naturalnego
Rozporządzenie Rady
1272/2008 CLP
Całkowity brak
-

Środki ostrożności
• Przechowywać w pomieszczeniach w temperaturze umiarkowanej (temp. krzepnięcia wynosi -10°C).
• Nie rozlewać produktu w dużych ilościach bezpośrednio z kanistra lub pojemnika. Podawać za pomocą hydronetki.
• W razie przypadkowego rozlania produktu na świeżo wbudowaną mieszankę mineralno-asfaltową plamę należy niezwłocznie
spłukać dużą ilością wody (preparat przeznaczony jest do zmywania bitumu).
• Nie nakładać na mieszankę mineralno-asfaltową przed i po jej wbudowaniu.
• Stosować WYŁĄCZNIE w postaci nierozcieńczonej! Nie mieszać z olejem napędowym.
• Nakładać wyłącznie na opróżniony rozścielacz.
• Nie używać do smarowania walców!
• Nie stosować jako detergent do mycia karoserii!
• Nałożenie nadmiernej ilości produktu na podeszwy obuwia roboczego w celu antyadhezji może powodować
ślady na nawierzchni drogowej (odbarwienia, a nawet lokalne uszkodzenia wbudowanej mieszanki).

 

Z G Ł O S Z E N I A

 
Zastosowanie
Elementy, na których preparat jest stosowany
Budowa > Czyszczenie, Antyadhezja
Czyszczenie

    STOSOWAĆ W POSTACI NIEROZCIEŃCZONEJ
   - Rampy podające i układy podawania emulsji
   - Obrzeża
   - Brudne narzędzia (grabie, łopaty, skrobaki)
   - Zabrudzona odzież
   - Brudne rękawice
   - Brudne obuwie

Antyadhezja
    STOSOWAĆ W POSTACI NIEROZCIEŃCZONEJ
  - Stół rozścielacza
  - Boki podajnika frezarki
  - Zasonik i ślimak rozścielacza
  - Gąsienice rozścielacza
  - Czerpak do ładowania mieszanki
  - Sanki maszyny do podawania mieszanki na zimno
  - Narzędzia (skrobaki, łopaty, grabie itd.)
  - Pokrywy studzienek ściekowych
  - Obuwie
  - Wibratory płytowe
Warsztat > Czyszczenie
Czyszczenie
   STOSOWAĆ W POSTACI NIEROZCIEŃCZONEJ
  - Elementy metalowe zabrudzone bitumem
  - Elementy metalowe zabrudzone smarami
  - Brudna odzież
  - Brudne rękawice
  - Brudne obuwie
Industries > Antyadhezja, Czyszczenie
Antyadhezja
   STOSOWAĆ W POSTACI NIEROZCIEŃCZONEJ
  - Skip, urządzenia podające lub taśmociągi łopatkowe do transportu     mieszanki
  - Ładownie ciężarówek
Czyszczenie
  - Elementy metalowe zabrudzone bitumem
  - Elementy metalowe zabrudzone smarami
  - Szkło laboratoryjne zabrudzone emulsją bitumiczną
  - Brudna odzież
  - Brudne rękawice
  - Brudne obuwie
  - Filtry do bitumu
  - Szkło i inny sprzęt laboratoryjny
 
Sposób użycia : Podawać za pomocą hydronetki tworząc mgłę olejową. Nanosić równomiernie na zabezpieczane powierzchnie.
Nie podawać w nadmiarze (unikać spływania). W celu oczyszczenia powierzchni zabrudzonych bitumem po naniesieniu preparatu odczekać około 10-15 minut, a następnie usunąć rozpuszczone zabrudzenia mechanicznie zmywając wodą pod dużym ciśnieniem.
Opakowanie Kontener : 1000 L
Beczka : 200 L Kanister : 20 L
Opakowanie
Kontener : 1000 L
Beczka : 200 L
Kanister : 20 L
       
 
Uwaga:
Producent nie ponosi odpowiedzialności za
skutki użycia preparatu w sposób niezgodny z
zaleceniami.
Zakład posiada certyfikaty :
ISO 9001 VERSION 2000
OHSAS 18001 VERSION 1999
ISO 14001 VERSION 2004
Système de Management Intégré
Organisation commerciale :
Iso 9001
Ecoute et Satisfaction Client

 

tar remover, bitumen removal, tar removal, bitumen anti-adhesive, bitumen de-sticker